^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY………………….. SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka ………………..…………………………………………………………                                      do klasy…………………………………Szkoły Podstawowej  w Spytkowie  rok  szkolny  2017/2018.

 

 

Spytkowo,……………………………………..                                     ……………………………………….……………………

                                                                                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią,                        że Administrator danych osobowych tj. SP w Spytkowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.

                Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania                           oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne                                            lub nieprawdziwe.

                Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj. SP w Spytkowie, dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

 

Spytkowo, 13  marca 2017 r.                                                               ……………………………………….……………………

                                                                                                                             podpis i pieczęć reprezentanta Administratora

 

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI – UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                 i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.

                Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. SP  w Spytkowie danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną                           we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki         w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności               w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym.

                Oświadczam także, że zostałam/em pouczony należycie o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania    w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

                Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

 

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                              czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie