^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka do……………… klasy

Szkoły Podstawowej w Spytkowie

                                                                            na rok szkolny 2017/2018                                                                           

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

Drugie imię

 

Data urodzenia

 

PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

 

Numer telefonu, e - mail

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

 

Numer telefonu, e - mail

 

 

 

1.  Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (aktualny stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.)

TAK                                        NIE

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że adres zamieszkania mojego dziecka..………………………………..………………………………………..

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka,kandydata do klasy 1)

 

jest następujący: …………………………………………………….………………………………………………….………………....

                                                                                (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej  ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spytkowo, ………..................................                                              .........................................................................................

                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                              OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

a)        niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,

b)        wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją         do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Spytkowo,…………............................                                                    .........................................................................................

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH  Z  USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią,                  że Administrator danych osobowych tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.  Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania  oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne  lub nieprawdziwe.  Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj., Szkoły Podstawowej w Spytkowie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

Spytkowo, 01 marca 2017 r.                                                                 ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (podpis i pieczęć reprezentanta Administratora)

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                 i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie, danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków  placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. Oświadczam także, że zostałam/em pouczony  o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania               w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 

 

 

Wykaz  załączników  do  zgłoszenia:

Kolejny numer załącznika

 

Rodzaj załącznika: oświadczenie, zaświadczenie, orzeczenie, opinia PP-P, itp.

Forma

załącznika

kopia/oryginał

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

Do zgłoszenia  dołączono  łącznie .........  załączników.

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ SZKOŁĘ

 

 Data: ................................                                                                         ………….................................................................

                                              (pieczęć i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie