^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

Ogłaszamy nabór 2017/2018

Szkoła Podstawowa w Spytkowie ogłasza nabór uczniów
na rok szkolny 2017/20178

Od września 2013 naszym organem prowadzącym jest znane w całej Polsce, działające od 15 lat Stowarzyszenie,, Edukator” w Łomży, społecznypartner Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stowarzyszenie prowadzi aktualnie 44 szkoły oraz dwa duże, miejskie przedszkola. ,,Edukator” ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu małych szkół podstawowych, bardzo przyjaznych dla dziecka, ścisłe współpracujących z rodzicami. 

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Nasze atuty: świetna kadra pedagogiczna, bogata oferta edukacyjna, nowoczesne metody pracy, odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wsparcie specjalistów. Mała liczba uczniów w szkole pozwala na zapewnienie komfortowych warunków nauki każdemu dziecku. U nas żadne dziecko nie jest anonimowe!

Zapraszamy dzieci w wieku 3,4,5 lat do oddziału przedszkolnego oraz uczniów
w wieku szkolnym do klas I-VIII.

Każdemu dziecku, które trafi do naszej szkoły zapewniamy:

-          zajęcia w systemie jednozmianowym w godzinach od 7.30 do 13.00

-        troskliwą opiekę w   świetlicy w godzinach 6.30-16.00

-         naukę języka obcego: angielskiego 

- zajęcia fakultatywne , przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego

-        liczne zajęcia dodatkowe do wyboru:

 • teatralne i artystyczne,

 • komputerowe,

 • religia

 • rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne,

 • logopedyczne

 • gimnastyka korekcyjna

Ponadto każde dziecko ma u nas zapewnione:

 • poczucie bezpieczeństwa,

 • ciepły posiłek w stołówce

 • zindywidualizowane nauczanie w małych grupach

 • oddział przedszkolny- grupa mieszana (dzieci 3 - 5 letnie) 

 • klasy liczące do 10 uczniów

 • bezpieczny, zamknięty teren wokół szkoły, z placem zabaw i boiskiem

    Szanowni Rodzice!

Jeśli chcecie mieć realny wpływ na edukację swojego dziecka zapiszcie Je do nas.
Zgłoszenia nowych uczniów przyjmujemy:

telefonicznie,tel. 874291868, 501-104-908,

mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście, codziennie w godz.8.00-13.00 budynku szkoły-Spytkowo 41.

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania na stronie szkoły: www.spspytkowo.pl

 

Z A P R A S Z A M Y!

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Zarząd Stowarzyszenia

DZIEŃ OTWARTY

                                                                                                    

 

 

 

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE

I SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZAPRASZAJĄ

RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI

 

NA DZIEŃ OTWARTY

PRZEDSZKOLA „SMYK” i SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Spytkowie

11 kwietnia 2017r. (wtorek) 9:00-11:00

W programie:

ü  Przedstawienie oferty edukacyjnej na rok 2017/2018

ü  Zwiedzanie szkoły, okazja do rozmowy z dyrektorem, nauczycielami placówki

ü  Zajęcia edukacyjne dla dzieci

ü  Występ artystyczny uczniów

ü  Warsztaty plastyczne

ü  Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

ü  Słodki poczęstunek

 

                                                       

Szkoła:

ü  Oferuje przedszkole od 3 roku życia, zerówkę i 8 letnią szkołę podstawową

ü  Zapewnia bezpieczny dowóz oraz opiekę w świetlicy szkolnej

ü  Organizuje zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami                     w nauce)

ü  Umożliwia naukę w niewielkich zespołach klasowych

 

CZEKAMY NA CIEBIE!

SZKOŁA PODSTAWOWA W SPYTKOWIE

Spytkowo 41

11-500 Giżycko

Tel. 87 429 18 68

http://www.spspytkowo.pl

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka do……………… klasy

Szkoły Podstawowej w Spytkowie

                                                                            na rok szkolny 2017/2018                                                                           

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

Drugie imię

 

Data urodzenia

 

PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

 

Numer telefonu, e - mail

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

 

Numer telefonu, e - mail

 

 

 

1.  Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (aktualny stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.)

TAK                                        NIE

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że adres zamieszkania mojego dziecka..………………………………..………………………………………..

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka,kandydata do klasy 1)

 

jest następujący: …………………………………………………….………………………………………………….………………....

                                                                                (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej  ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spytkowo, ………..................................                                              .........................................................................................

                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                              OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

a)        niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,

b)        wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją         do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Spytkowo,…………............................                                                    .........................................................................................

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH  Z  USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią,                  że Administrator danych osobowych tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.  Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania  oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne  lub nieprawdziwe.  Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj., Szkoły Podstawowej w Spytkowie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

Spytkowo, 01 marca 2017 r.                                                                 ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (podpis i pieczęć reprezentanta Administratora)

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                 i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie, danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków  placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. Oświadczam także, że zostałam/em pouczony  o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania               w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 

 

 

Wykaz  załączników  do  zgłoszenia:

Kolejny numer załącznika

 

Rodzaj załącznika: oświadczenie, zaświadczenie, orzeczenie, opinia PP-P, itp.

Forma

załącznika

kopia/oryginał

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

Do zgłoszenia  dołączono  łącznie .........  załączników.

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ SZKOŁĘ

 

 Data: ................................                                                                         ………….................................................................

                                              (pieczęć i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY………………….. SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka ………………..…………………………………………………………                                      do klasy…………………………………Szkoły Podstawowej  w Spytkowie  rok  szkolny  2017/2018.

 

 

Spytkowo,……………………………………..                                     ……………………………………….……………………

                                                                                                                             czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią,                        że Administrator danych osobowych tj. SP w Spytkowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.

                Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania                           oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne                                            lub nieprawdziwe.

                Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj. SP w Spytkowie, dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

 

Spytkowo, 13  marca 2017 r.                                                               ……………………………………….……………………

                                                                                                                             podpis i pieczęć reprezentanta Administratora

 

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI – UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                 i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.

                Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. SP  w Spytkowie danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną                           we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki         w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności               w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym.

                Oświadczam także, że zostałam/em pouczony należycie o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania    w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

                Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

 

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                              czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgłoszenie dziecka do przedszkola"Smyk"

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola „Smyk”

Szkoły Podstawowej w Spytkowie

                                                                            na rok szkolny 2017/2018                                                                           

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

 

Drugie imię

 

Data urodzenia

 

PESEL dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej

 

Numer telefonu, e - mail

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

 

Numer telefonu, e - mail

 

 

 

1.  Dodatkowe dołączone do deklaracji informacje o dziecku (aktualny stan zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie itp.)

TAK                                        NIE

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że adres zamieszkania mojego dziecka..………………………………..………………………………………..

                                                                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka,kandydata do klasy 1)

 

jest następujący: …………………………………………………….………………………………………………….………………....

                                                                                (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej  ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Oświadczam, że adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego ww. dziecka jest następujący:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                                                          (miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Spytkowo, ………..................................                                              .........................................................................................

                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

                                                                                                              OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

a)        niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu,

b)        wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją         do szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

Spytkowo,…………............................                                                    .........................................................................................

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH  Z  USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję Pana/Panią,                  że Administrator danych osobowych tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.  Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania  oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne  lub nieprawdziwe.  Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj., Szkoły Podstawowej w Spytkowie dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

Spytkowo, 01 marca 2017 r.                                                                 ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (podpis i pieczęć reprezentanta Administratora)

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI  –  UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                 i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. Szkoły Podstawowej w Spytkowie, danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków  placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. Oświadczam także, że zostałam/em pouczony  o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania               w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 
 

 

 

Wykaz  załączników  do  zgłoszenia:

Kolejny numer załącznika

 

Rodzaj załącznika: oświadczenie, zaświadczenie, orzeczenie, opinia PP-P, itp.

Forma

załącznika

kopia/oryginał

1.    

 

 

2.    

 

 

3.    

 

 

4.    

 

 

5.    

 

 

Do zgłoszenia  dołączono  łącznie .........  załączników.

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ SZKOŁĘ

 

 Data: ................................                                                                         ………….................................................................

                                              (pieczęć i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/PRZEDSZKOLA „SMYK”,                                                                               DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE

 

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka ………………………………………………………………………………… do oddziału przedszkolnego/przedszkola „Smyk” w Szkole Podstawowej  w Spytkowie na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE DLA USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI – UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) informuję Pana/Panią, że Administrator danych osobowych, tj. SP w Spytkowie, zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci.

                Informuję jednocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu danych oraz uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania zgromadzonych danych w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

                Ponadto informuję, że Administrator danych osobowych, tj. SP w Spytkowie, dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

 

 

 

Spytkowo, 30.03.2017 r.                                                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             podpis i pieczęć reprezentanta Administratora

 

 

OŚWIADCZENIE USTAWOWYCH PRZEDSTAWICIELI DZIECI – UCZNIÓW

KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWIE

 

                Oświadczam, że zapoznałem/am się z przekazaną mi informacją dotyczącą zasad i potrzeb gromadzenia                i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym.

                Oświadczam także, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. SP w Spytkowie, danych osobowych moich, członków mojej rodziny oraz osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki         w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności               w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym.

                Oświadczam także, że zostałam/em pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania  w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

                Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie WWW szkoły.

 

 

 

Spytkowo, ……………………………………..                                       ……………………………………….……………………

                                                                                                                             Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie