^Do góry
 • 1 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Szkoła dziecięcych marzeń
 • 2 Szkoła Podstawowa Spytkowo
  Szkoła która spełnia oczekiwania rodziców
 • 3 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Nieograniczone pokłady energii oraz uśmiech na twarzach uczniów.
 • 4 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  Kadra nauczycieli którzy pochylają się nad każdym uczniem.
 • 5 Szkoła Podstawowa w Spytkowie
  TO NASZA SZKOŁA
SP Spytkowo

 

Społeczno-Oświatowe

Stowarzyszenie

Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym

  " Edukator" w Łomży

eduSCIENCE

RODO w szkole

Przyroda z klasą

Niepodległa

Podaruj 1%

 

 
 
 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

 


PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Spytkowie

na lata 2013 – 2018


 

KONCEPCJA

PRACY SZKOŁY


 

Program Rozwoju Szkoły Podstawowej w Spytkowie powstał na podstawie:

 • diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli;

 • wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej;

 • informacji o oczekiwanych efektach pracy nauczycieli i ich oceny;

 • projektów potrzeb doposażenia placówki.

Szkoła podstawowa jest jednostką budżetową, prowadzoną przez Stowarzyszenie Edukator
w Łomży. Jest sześcioletnią szkołą podstawową niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
z oddziałem przedszkolnym, realizującą zadania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad uczniami zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz Statutem Szkoły. W szkole funkcjonuje: sala gimnastyczna z placem o charakterze boiska szkolnego, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, biblioteka.


Charakterystyka szkoły - stan aktualny i planowany

Rok szkolny

Liczba uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Personel

2013/2014

53

7

8

2

2014/2015

53

7

8

2

2015/2016

48

7

8

2

2016/2017

50

7

8

2

2017/2018

50

7

8

2


 

Misja

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować człowieka XXI wieku, dobrego patriotę; człowieka aktywnego, kreatywnego i potrafiącego odnaleźć się w otaczającym go świecie. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęć wspierające ucznia.


Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 • byli dobrze przygotowani do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym;

 • byli przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie;

 • potrafili korzystać z różnych źródeł informacji, a zwłaszcza, by posługiwali się technologią informacyjną;

Ich rodzice:

 • darzyli nas zaufaniem;

 • byli partnerami w podejmowaniu działań wychowawczych;

 • aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci;

 • brali czynny udział w życiu szkoły;

 • otrzymali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci;

 • otrzymali fachową pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

Pracownicy szkoły:

 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy;

 • mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego;

 • realizowali swe życiowe posłannictwo.

Szkoła:

 • cieszyła się zaufaniem w środowisku;

 • była nowocześnie administrowana;

 • była miejscem, w którym pomaga się odnieść sukces każdemu człowiekowi.


CELE I ZADANIA SZKOŁY:

 1. Kształcenie uczniów i wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne na kolejnym etapie edukacyjnym,

 2. Zapewnienie atrakcyjnej i wartościowej oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie i rozwijanie umiejętności i talentów każdego ucznia,

 3. Poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz samorealizacji,

 4. Kształtowanie społecznie pożądanych postaw i zachowań,

 5. Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu uczniów, propagowanie zdrowego stylu życia,

 6. Rozpoznawanie i udzielanie wszelkiej pomocy potrzebującym uczniom,

 7. Poszanowanie praw dziecka i ucznia,

 8. Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami,

 9. Współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły. Doskonalenie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami,

 10. Promowanie szkoły, pozyskiwanie sojuszników, współdziałanie z mediami, prasą,

 11. Zapewnienie bezpiecznej i nowoczesnej bazy dla pełnej realizacji celów i zadań szkoły.

Naszym wspólnym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci miejsca,
w którym:

 • będzie panować dobry „klimat wychowawczy”;

 • dzieci zostaną otoczone fachową opieką;

 • zostaną stworzone warunki dla indywidualnego rozwoju każdego ucznia, uwzględniające jego specyficzne potrzeby oraz do zdobywania przez nich nowych wiadomości i umiejętności.

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W SPYTKOWIE W LATACH 2013 -2018


Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym programie.
Program Rozwoju Szkoły zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2013. r.
5-letni Program Rozwoju Szkoły wprowadza się do realizacji z dniem 13.09.2013r. i obowiązywał będzie do dnia 31.08.2018 r.

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

Obszar dla którego określono standard jakości

Zadanie

Spodziewane
efekty

Termin

 

 

Uwagi

1. Zarządzanie strategiczne

Opracowanie 5–letniego
i rocznego Programu Rozwoju Szkoły. Wyznaczenie celów perspektywicznych.

- Nauczyciele, rodzice
i uczniowie wiedzą, do jakiego celu szkoła zmierza i co chce osiągnąć.


- Szkoła zna swoje słabe strony

i tworzy programy naprawcze.

- Szkoła podnosi standardy nauczania i uczenia. 

- Realizacja zadań poddana końcowej ocenie i ewaluacji przyniesie spodziewane efekty.
 

2013/2014 

 

 corocznie
na bieżąco

 

2.

Wewnątrz-szkolny system zapewniania jakości

Wypracowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości:

 1. dokumenty szkolne są spójne i dostosowane do prawa oświatowego,

 2. coroczne opracowanie harmonogramu badania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3. stałe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole, po I etapie,
  po kl. IV, V i VI,

 4. analizowanie wyników 
  i wprowadzanie modyfikacji do pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej w celu podniesienia jakości,

 5. dyrektor szkoły prowadzi sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny,

 6. opracowanie coroczne raportu z nadzoru pedagogicznego

 

 

 

 

 

-

Zmiany w dokumentacji zatwierdza Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców


- Powstanie systemu umożliwiającego stały monitoring postępów edukacyjnych ucznia.
Podnoszenie wyników sprawdzianów.

- Stały monitoring i analiza wyników nauczania skłania nauczycieli do modyfikowania metod nauczania i programów nauczania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nauczyciele wysoko oceniają skuteczność prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły.
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco


2013/2014

 

 

 


corocznie

 

 


corocznie


 

 

 

 

corocznie


 

 

corocznie

 

3.

Promocja

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku:

 1. tablica informacyjna;

 2. uaktualnianie strony internetowej www;

 3. organizacja środowiskowych festynów;

 4. organizowanie zawodów
  i konkursów międzyszkolnych;

 5. utrzymanie tradycji imprez okolicznościowych dla rodziców i mieszkańców;

 6. spotkanie rodziców klasy VI z wychowawcą i dyrekcją;

 7. utrzymanie uroczystego pasowania uczniów klasy pierwszej i zero; pasowanie na czytelnika

 8. pozyskiwanie sponsorów, których pomoc wspiera działalność szkoły.

 9. Nadanie imienia szkole wraz ze sztandarem i powstanie ceremoniału szkoły.

 

 

 

 

- Szkoła ma pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.

- Rodzice zadowoleni są, że ich dzieci uczęszczają do szkoły w Spytkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podniesienie rangi szkoły. 

 
 

na bieżąco

 

 

corocznie


 

 

 

 

corocznie 

corocznie
 


corocznie według terminarza imprez
 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

1.

Nauczyciele

 

1. Polityka kadrowa dyrektora odpowiada potrzebom szkoły oraz realizowanym przez nią zadaniom.

2. Uczestniczenie nauczycieli
w kursach, szkoleniach, warsztatach, podejmowanie studiów podyplomowych.


3. Kontynuacja
i podejmowanie nowych działań innowacyjnych.

 

4. Systematyczne dokonywanie oceny pracy nauczycieli.
5. Organizowanie zastępstw
za nieobecnych nauczycieli
z uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb uczniów.

 

- Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje oraz w większości mają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

- Nauczyciele mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć zgodnie
z potrzebami szkoły.


 

- Wzrost realizowanych w szkole innowacji pedagogicznych, szczególnie o działania prowadzone przez nauczycieli klas I – III.
 

 

- Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli są organizowane racjonalnie zgodnie z potrzebami uczniów.

 

2013/ 2014


na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły


 


na bieżąco

 

 


na bieżącow miarę potrzeb

2.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli i samokształcenie:

1. Opracowanie długoletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Opracowanie szkoleniowych rad pedagogicznych.

3. Doskonalenie systemu współpracy w zespołach;
 


4. Przeszkolenie nauczycieli

w zakresie stosowania technik multimedialnych;

5. Pogłębienie wiedzy przez nauczycieli z zakresu:
- pomiaru dydaktycznego,
- planu wynikowego,
- aktywnych metod nauczania,

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- efektywnego prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
- ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych,
 

6. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

 

 

 

- Nauczyciele mają możliwość rozwoju zawodowego zgodnie
z programem rozwoju szkoły
i poszczególnych nauczycieli.

- Szkoła posiada plan doskonalenia
 

- Nauczyciele są dobrze przygotowani do stwarzania uczniom optymalnych warunków uczenia się.
- Nauczyciele stosują techniki multimedialne w procesie dydaktycznym.

- Nauczyciele w twórczy sposób wykorzystują zdobytą wiedzę.
 

 

 

 

 

 


- W świadomości nauczycieli istnieje pozytywna ocena dyrektora, co do wspierania ich w zakresie awansu zawodowego.


 na bieżącocorocznie


2013/ 2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
corocznie

3.

Warunki działalności szkoły.

1. Unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły:

 1. zakup pomocy i sprzętu dydaktycznego;

 2. doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt audiowizualny;

 3. wzbogacenie księgozbioru w bibliotece szkolnej dla uczniów;

 4. wzbogacenie księgozbioru metodycznego dla nauczycieli;

 5. doposażenie pracowni komputerowej w licencjonowane programy do nauki poszczególnych przedmiotów;

 6. doposażenie w sprzęt sportowy sali gimnastycznej;

 7. zagospodarowanie terenu wokół szkoły na plac zabaw dla dzieci i boisko szkolne

 8. doposażenie sal lekcyjnych w ławki i krzesła zgodnie z normami.

 9. Doposażenie oddziału zerowego w pomoce dydaktyczne - utworzenie przedszkola przy szkole

2. Remonty wewnątrz i na zewnątrz szkoły:

 1. remont toalet dostosowanie do potrzeb dzieci 4-6 letnich;

 2. malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, wymiana terakoty.

 3. Wymiana kotła grzewczego na bardziej ekonomiczny

 

 1. utworzenie ogrodu przy szkole

   

 

 

 

- Baza dydaktyczna szkoły jest nowoczesna i umożliwia nauczycielom realizację ich zadań.

- Duży wskaźnik wypożyczeń książek na jednego ucznia.

 

 

 

- Baza dydaktyczna pozwala w pełni realizować wybrane przez nauczycieli programy oraz wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.

 

- Wszyscy uczniowie mają stworzone warunki do nauki zgodnie z przepisami BHP.

-

 

 

poprawa estetyki pomieszczeń w szkole:

-

warunki szkoły dostosowane do przyjęcia dzieci 3-5 letnich

 

-

 

 

 

 

poprawa estetyki pomieszczeń w szkole:

 

 

 

 

- zmniejszenie wydatków budżetowych szkoły

 

Boisko szkolne spełnia standardy związane z realizacją zajęć w-f, jest bezpieczne i estetyczne.

- Uczniowie korzystają w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i czasie wolnym.


 

systemat. w miarę posiadanych środków finansowych
w miarę posiadanych środków finansowych

wg potrzeb

 
 


 


2013/2014

 


 


 

2014/2015

w miarę potrzeb2013/ 2014


 

2015/2016
 

4.

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.

Szkoła zapewnia zdrowe, higieniczne i bezpieczne warunki pracy:

 1. właściwa konstrukcja zajęć w układzie dnia i tygodnia;

 2. w szkole panuje ład, estetyka i porządek (dbałość o kwiaty na korytarzach i salach, dbałość o estetykę ekspozycji)

 

 

 

 

- Uczniowie uczą się zgodnie
z zasadami higieny.

 

Zwiększenie estetyki. Miła, serdeczna atmosfera pracy.


 


 


corocznie


corocznie

5.

Kierowanie szkołą, obieg informacji

1. Sprawna organizacja i efektywne zarządzanie są zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników, instytucji zewnętrznych:

 1. system obiegu informacji jest szybki, rzetelny
  i sprawny;

 2. przekazywanie informacji
  o szkole właściwym organom jest terminowe
  i rzetelne;

 3. obowiązująca dokumentacja jest zgodna z przepisami prawa;

 4. organizowanie wywiadówek i spotkań
  z rodzicami zgodnie
  z kalendarzem roku szkolnego i oczekiwaniami rodziców – przekazywanie informacji o postępach
  i zachowaniu uczniów

2. Doskonalenie organizacji zarządzania szkołą przy współpracy z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i uczniami:

3. Ewaluacja regulaminów.
 

 

 

4. Wypracowanie skutecznych środków uzyskiwania informacji i łączności wewnątrz i na zewnątrz szkoły

 

 

5. System wymiany informacji przez Internet.

- Sprawna organizacja i efektywne zarządzanie, wysoka ocena szkoły.
-


- Rodzice na bieżąco otrzymują wyczerpujące informacje
o swoim dziecku.


- Wysoka ocena pracy szkoły.


-

Pracownicy mają możliwość dostosowania się do wymogów
i osiągania sukcesów zawodowych.

-

 

 

Sprawny i skuteczny system zwiększy efektywność i wiarygodność pozyskiwanych informacji.
- Dostępność informacji na szkolnej stronie www – np. ocenianie, wyniki sprawdzianów.
- System wymiany informacji za pomocą technik internetowych pomiędzy dyrekcją
a nauczycielami. 


corocznie

na bieżącona bieżąco


na bieżąco


coroczniecorocznie


corocznie 


na bieżąco

 
 


 

na bieżąco

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE
 

1.
Programy nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany do możliwości, potrzeb
i aspiracji uczniów:

 1. stosowanie spójnych programów nauczania, jasnych wymagań;

 2. ewaluacja wewnątrzszkolnych jednolitych kryteriów PSO stworzonych na bazie WZO;

 3. analizowanie, weryfikowanie
  i ewentualne modyfikowanie programów nauczania na podstawie wyników sprawdzianów
  i osiągnięć edukacyjnych uczniów (tylko w kl. I lub w kl. IV czyli na początku cyklu edukacji, nigdy
  w trakcie).

   

 

 

 

 

 

- Realizowana jest właściwie podstawa programowa.

- Uczniowie i rodzice znają
i rozumieją kryteria wymagań stawiane uczniom
z poszczególnych przedmiotów.


- Spełnienie oczekiwań uczniów
i rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

2. Organizacja procesu kształcenia

Organizacja procesu kształcenia zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych:

 1. przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora zgodnie z oczekiwaniami
  i potrzebami uczniów
  i rodziców

 2. dostosowanie wymagań edukacyjnych zawartych
  w PSO i WZO do możliwości uczniów;

 3. zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez organizowanie kół przedmiotowych
  i zainteresowań oraz zajęć sportowych;

 4. różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych sprzyja rozwojowi zainteresowań
  i uzdolnień uczniów, pozwala bezpiecznie
  i aktywnie spędzać wolny czas,

 5. Zwiększenie nacisku na rozwój kompetencji kluczowych:
  - posługiwanie się językiem ojczystym, językiem angielskim i technologią informacyjną

 6. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 7. dostosowanie oferty zajęć w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej do potrzeb
  i czasu ucznia;

 8. organizowanie konkursów szkolnych dla różnych grup wiekowych i konkursów międzyszkolnych.

 9. Umożliwienie uczniom korzystania z pomocy logopedycznej w szkole.
   

 

 

- Uczniowie kl. IV są już wyposażeni w podstawowe umiejętności językowe
i informatyczne.

 

- Dostosowanie do możliwości
i potrzeb uczniów z trudnościami w nauce zgodnie z opinią PPP.

- Uczniowie i rodzice znają
i akceptują wymagania edukacyjne.

- Wszyscy zainteresowani uczniowie mają możliwość korzystania z tych zajęć.

- Satysfakcja uczniów i rodziców, udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu przynajmniej powiatowym.

 


Uczniowie sprawnie posługują się językiem ojczystym i językiem angielskim

 

 

 

 

 

- Wszyscy uczniowie objęci są pomocą psychologiczno–pedagogiczną

 

 

 

 

- Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich uzdolnień, rywalizacji i osiągania sukcesów.

 

W szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/2018

3.

Przebieg procesu kształcenia

Szkoła tworzy środowisko wspierające proces uczenia się:

 1. Opracowanie przez nauczycieli planów wynikowych dostosowanych do poszczególnych uczniów
  i oddziałów i ich ewaluacja

 2. Stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania zgodnie
  z potrzebami danego oddziału;

 3. Ewaluacja WZO,

 4. Ocenianie motywuje ucznia do dalszej pracy;

 5. Poddawanie okresowej analizie, ocenie i na bieżąco modyfikowanie systemu kształcenia.

 6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych kształcących umiejętność czytania i pisania

 7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyczno przyrodnicze

 

 

 

 

- Nauczanie jest procesem zmierzającym do poprawy efektów kształcenia.
- Treści i cele kształcenia dostosowane są do indywidualnych możliwości ucznia.
- Uatrakcyjnienie zajęć, wzrost motywacji do nauki, większa samodzielność ucznia.- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wzrost motywacji do nauki.

-

Doskonalenie systemu kształcenia.

 

 

 

Uczniowie sprawnie posługują się językiem ojczystym.

 

 

 

 

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia koła matematycznego i przyrodniczego

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

corocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

2013/2018

4.

Efekty kształcenia.

Szkoła osiąga sukcesy zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczniów:

 1. Systematyczne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy
  i umiejętności uczniów;

 2. Opracowanie strategii wspierania uczniów zdolnych;

 3. Usprawnienie strategii pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;

 4. Uzyskanie modelowych cech absolwenta;

 5. Absolwenci utrzymują stały kontakt ze szkołą.

 6. Kontynuacja prezentowania osiągnięć
  i pracy uczniów podczas uroczystości szkolnych.


 

 - Wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym- - Osiąganie sukcesów
w konkursach i zawodach. Podniesienie rangi szkoły.


- Prowadzenie zajęć wyrównawczych i logopedycznych

 


- Uczeń jest przygotowany
do dalszego etapu kształcenia.

 

- Docenianie sukcesu, motywacja dla pozostałych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE  I  OPIEKA

 

1.
Równość szans.

Szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne, zapewnia rozwój osobowy uczniów; promuje zasadę powszechnego
i równego traktowania wszystkich uczniów:

 1. Przestrzegane są prawa dziecka;

 2. Szkoła stwarza równe szanse uczestnictwa
  w zajęciach pozalekcyjnych;

 3. Szkoła we wszystkich obszarach działania umożliwia uczniom podtrzymywanie
  i pielęgnowanie tradycji

 4. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z dyrekcją, radą pedagogiczną, rodzicami.
 

 

 

 

 

 

 


- Szkoła funkcjonuje zgodnie z prawem.


- Samorząd Uczniowski stoi na straży praw uczniów w szkole

- Spełnienie oczekiwań. uczniów i rodziców.
- Uczniowie i rodzice podtrzymują tradycje rodzinne.
- Samorząd Uczniowski funkcjonuje zgodnie
z prawem.

- Uczeń dba o dobre imię
i honor szkoły.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na bieżąco


 

 

 

 

 

Na bieżąco


 

 

Corocznie 

 

Na bieżąco
 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

2.
Praca wychowawcza

i profilaktyczna szkoły.

Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniający potrzeby uczniów, uniwersalne wartości, samorządność uczniowską, promocję zdrowia, wychowanie patriotyczne, europejskie i regionalne:

 1. Plany wychowawcze klas opracowane w oparciu
  o program wychowawczy
  i profilaktyki szkoły zgodne z potrzebami
  i oczekiwaniami uczniów
  i rodziców;

 2. Szkoła bezpieczna, bez agresji:

  • prowadzenie programów profilaktycznych w szkole,
   - zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

  • działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa

  • współpraca z instytucjami wspomagającymi (sąd, kurator sądowy, Policja) – wypracowanie procedur,

  • właściwa opieka dyżurujących nauczycieli
   i pracowników szkoły,

    

 1. Szkoła promująca zdrowy styl życia:

  • Organizacja obiadów w szkole

  • szklanka mleka dla każdego ucznia, program owoce w szkole

  • kontynuacja akcji zdrowotnych
   i profilaktycznych

  • działania koordynatora do spraw promocji zdrowia

  • system współzawodnictwa sportowego klas,

  • powołanie Szkolnego Koła Caritasi rozszerzenie współpracy ze szkołami naszej gminy;

 1. edukacja regionalna
   

  • zajęcia z regionalizmu dla uczniów kl. IV – VI – kształcenie szacunku dla tradycji
   i obrzędowości, kultywowanie tradycji szkoły,

  • kontynuacja uczestnictwa w imprezach kulturalno–sportowych Gminy Giżycko

  • prezentacja działań na terenie szkoły

  • prezentacja osiągnięć
   i sukcesów uczniów,
   - wystawy

   - galerie,
   - strona www,
   - nawiązanie współpracy
   z samorządami innych szkół z gminy Giżycko,

 

-

Program wychowawczy
i profilaktyczny spełnia oczekiwania uczniów
i rodziców.

 

 

.
 


- Uczniowie znają rodzaje zagrożeń, rozróżniają dobro od zła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje współpracują ze szkołą, wspierają ją

-

 

 

- uczniowie przestrzegają regulaminy obowiązujące w szkole

 

 

 

 

wszyscy potrzebujący uczniowie korzystają z dożywiania

-

Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu ucznia.

-
- Promocja szkoły.

- Uczniowie czują się gospodarzami szkoły.
Szkoła przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym.
-

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają osiągnięcia
i sukcesy swoich koleżanek
i kolegów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

 


 

 

corocznie i na danym etapie edukacyjnym


Na bieżąco

 

w miarę potrzeb

 


Na bieżąco


 

coroczniecoroczniecoroczniecorocznie


corocznie
corocznie


 

3.

Praca opiekuńcza

Szkoła rozpoznaje potrzeby i zapewnia różne formy pomocy uczniom:

 1. systematyczna diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów przez wychowawców
  i nauczycieli;

 2. utrzymywanie współpracy  z instytucjami wspierającymi;

 3. realizacja programów rządowych i pozarządowych – „Wyprawka szkolna”, inne;

 

 

 

 

Proces opiekuńczy szkoły wspomaga działania rodziców.
 


- Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednim i formami opieki.

- Wspomaganie procesu opiekuńczego szkoły.

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco


 

 

 


corocznie
corocznie

4.

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.

Szkoła podejmuje systematyczne działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze:

 1. program wychowawczy
  i profilaktyczny dostosowany do możliwości i potrzeb ucznia
  i środowiska;

 2. systematyczna współpraca z rodzicami i realizacja programów profilaktycznych przeciwdziała złym zachowaniom
  i uzależnieniom uczniów;

 3. działania są zgodne z celami.

 

 

 

 

 

Postawy i zachowania uczniów są zgodne
z powszechnie uznawanymi normami postępowania

 

 

 

 

 

 

 

Corocznie

 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Rights Reserved.


Facebook - Szkoła Podstawowa w Spytkowie